MARLENA - Главни цели

1-ва Група

По-добро сътрудничество на организациите в BSB

2-ра Група

Правоспособност на местните заинтересовани организации

3-та Група

Дейности за повишаване на обществената информираност